Skilsmisse og separation

Advokat Christian Blixen-Thiele er specialist i familieretssager og mediationer, herunder forældremyndighed, bopæl og samvær. Med Christian som din advokat, bliver du guidet trygt igennem hele processen, og du har en støtte ved din side, som arbejder dedikeret på at skaffe de bedste vilkår for dig og dine børn.

SKILSMISSE OG SEPARATION: Skilsmisse kan være en følelsesmæssig meget hård tid, hvor du samtidig skal tage stilling til mange praktiske, juridiske og økonomiske spørgsmål. Vi sørger for at føre dig optimalt igennem forløbet, og søger at forhandle aftalerne på plads eller gennemføre en mediation, hvor hvor parterne i en styret proces selv finder løsningerne, og skriver aftalerne ned med det samme. Vi hjælper også med at forebygge eventuelle retssager, da det ofte er følelsesmæssigt utroligt krævende, og meget dyrt at få problemstillingerne afgjort ved en domstol.

FORÆLDREMYNDIGHED: Ved skilsmisse har I som udgangspunkt fælles forældremyndighed over jeres børn, med mindre andet er aftalt. Retten kan også beslutte, under særlige omstændigheder, at den fulde forældremyndighed overgår til den ene part.

BOPÆL OG SAMVÆR: Bopælsretten er hos den forælder, hvor barnet har folkeregisteradresse. Bopælsforælderen kan selv afgøre hvor i landet de skal bo, og hvilken daginstitutíon barnet skal gå i. Har barnet delt bopæl kræver afgørelse om overordnede forhold i barnets daglige liv enighed mellem forældrene. Det kan være meget vanskeligt at få ændret bopælsadressen efterfølgende, så det er en god ide at rådføre sig med en rådgiver, inden du fraflytter den fælles bopæl.

 

Fra 2019 er det blevet muligt at aftale delt bopæl, og børnefamilieydelsen bliver som udgangspunkt betalt med ½ til hver forælder.

FAMILIERETSHUSET Hvis parterne ikke kan blive enige om bopæl, forældremyndighed eller samvær, indsendes en anmodning til Familieretshuset. Her vil I som udgangspunkt blive indkaldt til et møde med en af Familieretshusets jurister eller børnesagkyndige. Kan parterne ikke nå til enighed overgives sagen til retten.

 

Fra 2019 er Statsforvaltningen erstattet af Familieretshuset, og sagsgangen i sagerne om børn er ændret radikalt. Højkonfliktsager bliver screenet i Familieretshuset, og en ny børneenhed, vil støtte børnene undervejs i hele forløbet. Disse sager screenes som ”røde sager.”

 

Enkle sager og mindre enkle sager i Familieretshuset, bliver screenet som ”grønne” eller ”gule” sager.

 

Det vil stadig meget ofte være en god idé at tage advokaten med til mødet i Familieretshuset, medmindre mødet udelukkende er børnesagkyndig rådgivning eller et konfliktløsningsmøde.

RETSHJÆLPSFORSIKRING OG FRI PROCES: Fri proces betyder, at staten som udgangspunkt betaler alle sagens omkostninger uanset udfaldet. Det er muligt at opnå fri proces til de fleste retssager om forældremyndighed, bopæl, samvær og ægteskabsager. Det er en betingelse for at opnå fri proces, at årsindtægten ikke overstiger et bestemt beløb. Dette beløb reguleres årligt, og er i 2019 – 329.000 kr.- for samlevende 418.000 kr. Familieretshuset kan efter ansøgning beskikke en advokat for en part, der har et helt særligt behov for advokatbistand under behandlingen af en § 7-sag (røde sager), hvis parten opfylder de økonomiske betingelser for fri proces efter § 325 i retsplejeloven

 

En retshjælpsforsikring derimod, er en forsikring der dækker omkostninger i forbindelse med visse retssager. Denne forsikring er som regel en del af din indboforsikring. Ofte er der begrænsninger i hvilke typer sager, som er dækket, med maksimum på dækningen og med krav om betaling af en selvrisiko.

 

Offentlig retshjælp:

Flere advokater yder offentlig retshjælp, hvor staten betaler advokaten i forskellige sager med faste tariffer. Vores advokatfirma yder ikke offentlig retshjælp. Ring gerne alligevel for gratis råd.

Copyright © All Rights Reserved

|